Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
O Centru...

 

> Osnovne informacije

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć je lokalna nevladina, nepolitička, nestranačka, neprofitna humanitarna udruga građana koja djeluje na zaštiti i promociji ljudskih prava, razvoju demokracije i međuetničkih odnosa.

Centar je osnovan 01.08.1996.god. uz podršku humanitarne organizacije ''OXFAM''  iz Oxforda (Velika Britanija), a 16.01.1998.god. registriran je kao udruga građani pri Uredu za opću upravu Vukovar.
Centar je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 10.09.2002.god.

Centar djeluje na teritoriji Republike Hrvatske.

Sjedište Centra je u Vukovaru, Fra.Antuna Tomaševića 32.

> Vizija Centra

Vizija Centra je moderno demokratsko društvo, društvo vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i vrijednosti, društvo tolerancije i jednakih mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i bez obzira na nacionalne/etničke, vjerske, kulturne, spolne, socijalne ili druge razlike.

> Cilj Centra

Cilj Centra je izgradnja i razvoj demokratskog društva i održivog razvoja kroz:

 1. razvitak ljudskih sloboda,
 2. zaštitu i razvitak ljudskih prava,
 3. izgradnju kulture mira i nenasilja kao kvalitete života,
 4. razvoj međuetničke, međuvjerske i međukulturne tolerancije i suradnje,
 5. razvoj osjećaja sigurnosti i pripadnosti, samopoštovanja i poštovanja drugih.

> Aktivnosti Centra

Osnovne aktivnosti Centra su:

 1. pružanje besplatnih pravnih savjeta,
 2. izvještavanje i analiziranje stanja i kršenja ljudskih prava,
 3. pružanje informativne i tehničke potpore građanima, građanskim inicijativama i inicijativama ekonomskog razvitka,
 4. provođenje javnih kampanja i zagovaranje,
 5. praćenje rada sudova i tijela državne uprave,
 6. organiziranje konferencija, seminara, treninga, radionica, okruglih stolova i javnih diskusija,
 7. suradnja s relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama u Hrvatskoj te inozemnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama.

Centar svoje aktivnosti provodi putem projekata i programa koji su okvirno podijeljeni u šest međusobno povezanih tematskih područja:

 1. Zaštita i promocija ljudskih prava s naglaskom na prava izbjeglica i interno raseljenih osoba te nacionalnih/etničkih manjina,
 2. Ekonomski razvoj,
 3. Edukacija i informiranje,
 4. Demokratizacija,
 5. Mirovne aktivnosti,
 6. Suradnja.

Dosadašnje aktivnosti Centra planirane su i provođene putem više desetaka kratkoročnih i dugoročnih projekata. Projektni prijedlozi prilagođavani su specifičnim potrebama uočenim u svakodnevnom radu Centra, a temeljili su se i na prikupljenim informacijama te provedenim istraživanja. Dio se projektnih prijedloga temeljio na participativnoj ulozi korisnika usluga Centra. Aktivnosti su provođene samostalno i u suradnji s srodnim partnerskim organizacijama iz zemlje i inozemstva.

Osnovne aktivnosti Centra provođene su u okviru stalnog programa / projekta Centra pod nazivom ''Centar za podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, direktnu pomoć i demokratizaciju''. Iz tog je programa / projekta, kojim je usluženo nekoliko desetaka tisuća direktnih korisnika, proistekla većina ostalih projektnih prijedloga i aktivnosti Centra.

Korisnici usluga Centra su sve kategorije građana bez obzira na spol, kulturu, jezik, mentalne ili fizičke mogućnosti, nacionalnu ili vjersku pripadnost i sl.

Centar je, u prethodnom razdoblju, uspostavio kontakte i konkretnu suradnju s velikim brojem relevantnih međunarodnih, inozemnih i domaćih nevladinih organizacija, državnih institucija te medija.

Centar je osnivač i organizacija članica nacionalne Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava koja djeluje od 2000.god.

> Organizacijska struktura Centra

Skupština je najviši organ Centra i čine ju svi redoviti članovi/ce. Redovito zasjedanje Skupštine održava se najmanje jednom u dvije godine, a izvanredno na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne četvrtine članstva.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja i predstavljanja Centra između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik/ca Upravnog odbora i četiri člana Upravnog odbora. Predsjednika/cu i članove/ce Upravnog odbora bira Skupština na razdoblje od dvije godine s tim da isti mogu ponovo biti birani na te funkcije nakon isteka dvogodišnjeg mandata. Mandat sadašnjih članova/ca Upravnog odbora traje do 26.01.2013.god.

Članovi/ce Upravnog odbora izabrani/e na redovnoj Skupštini Centra, održanoj 26.01.2011. god., su:

1.        Branislav Tekić, predsjednik

2.        Stevan Trtica, član

3.        Dragan Pepić, član

4.        Ankica Mikić, članica

5.        Danka Katanić, članica

Nadzorni odbor vrši financijski nadzor nad radom Centra i o tome podnosi izvještaje Skupštini. Nadzorni odbor broji tri člana/ice i imenuje ga Skupština na dvije godine, s tim da mogu ponovo biti birani. Mandat sadašnjih članova/ca Nadzornog odbora traje do 26.01.2013.god.

Predsjednik/ca rukovodi radom Skupštine i radom Centra u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra, te u skladu s odlukama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik/ca odgovara za zakonitost rada Centra i predstavlja Centar. Predsjednika/cu bira Skupština. Mandat predsjednika/ce traje dvije godine s tim da može biti ponovno biran/a po isteku dvogodišnjeg mandata. Mandat sadašnjeg predsjednika traje do 26.01.2013.god.

Predsjednica Centra je Ankica Mikić.

> Osoblje Ureda Centra

Ured Centra trenutno upošljava 4 osobe:

 1. Branislav Tekić, pravni savjetnik,
 2. Dragan Pepić, pravni savjetnik
 3. Danka Katanić, administratorica / knjigovotkinja,
 4. Ivana Juričević, asistentica na projektima.

Ovisno o specifičnim potrebama i obimu aktivnosti, Centar dodatno angažira potreban broj suradnika i volontera.

> Nagrade i priznanja

Za doprinos rješavanju i promociji izbjegličkih problema u regiji, Centar je, 1998.god., nagrađen specijalnom godišnjom nagradom regionalnog tjednika ''Odgovor'' iz Beograda, ''EX PONTO''.