Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Projekti u 2006. godini

 

>> Samostalni projekti

> 1. ''Centar za podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, direktnu pomoć i demokratizaciju''

Provođenje projekta započelo je krajem listopada 2005., a traje do kraja travnja 2006.god.  
Provođenje projekta financijski je podržano od veleposlanstva Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj.

Projekt je dio stalnog programa Centra i provodi se, u kontinuitetu putem godišnjih projekata, od 1996.god. Program je mijenjao svoj naziv i prilagođavao se svake godine, proširivanjem ili sužavanjem određenih aktivnosti, novonastalim potrebama i postignutim promjenama. Programske aktivnosti su usmjerene ka pružanju besplatnih pravnih savjeta i informativne podrške, razvoju demokracije i izgradnji demokratskog društva, poštivanju vladavine prava, promociji i zaštiti ljudskih prava, održivom razvitku te eliminiranju negativnih posljedica rata na vukovarskom području i u široj regiji, a osnovni korisnici su različite kategorije ugroženog stanovništva u potrebi poput raseljenih i prognanih, izbjeglica, povratnika, nezaposlenih, starijih građana i ostalih.

Procjena je da je programom / projektima, do kraja 2004.god., bilo obuhvaćeno oko 35.000 direktnih korisnika, što govori u prilog postojanja prepoznatljivosti projekta među potencijalnim korisnicima. Rezultati provođenja programa omogućili su veću prepoznatljivost Centra na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Provođenje programa omogućilo je pristup pravima i ostvarivanje prava velikom broju korisnika te njihovo informiranje o relevantnim postupcima za ostvarivanje prava sukladno nacionalnim i međunarodnim standardima; komunikaciju i suradnju s jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima i drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama iz zemlje i inozemstva; međunarodnim organizacijama; medijima i sl.; utjecaj na izmjenu nekih zakona i podzakonskih akata; smanjivanje razine diskriminacije i kršenja ljudskih prava; ostvarivanje utjecaja na održiv povratak i ostvarivanje prava izbjeglica, raseljenih i prognanika; utjecaj na jačanje demokratske svijesti i sudjelovanja građana u javnom životu itd.   

Iz provođenja programa proizilazi većina ostalih aktivnosti Centra i kratkotrajnijih projekata. Tako je npr. u 2002.god. započela realizacija partnerskog projekta ( inozemni partner, lokalna organizacija i jedinice lokalne samouprave ) ''Program za ekonomski i demokratski razvoj kroz međusektorsku suradnju u Istočnoj Slavoniji''; u 2004. realiziran je, u suradnji s uredom MKSJ u Zagrebu, projekt '' Seminar za novinare o izvještavanju o sudskim postupcima za ratne zločine koji se vode pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i domaćim sudovima''; u razdoblju 1997. – 2004. provođen je, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, terenski projekt '' Putujući pravni savjetnici ''; u 2005.god. realiziran je projekt regionalnog okruglog stola '' Zaštita imovinskih i stečenih prava izbjeglica i raseljenih osoba prema odredbama Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije '' i sl.

> 2. ''Izrada i objavljivanje analize o Aneksu G Ugovoru o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i njegovom (mogućem) utjecaju na zaštitu privatne imovine i stečenih prava izbjeglica i raseljenih osoba''

Projekt se provodi u razdoblju veljača – travanj 2006.god. i nadovezuje se na projekt održavanja regionalnog okruglog stola na temu '' Zaštita privatne imovine i stečenih prava izbjeglica i raseljenih osoba prema odredbama Aneksa G. Ugovora o pitanjima sukcesije '', koji je Centar za mir inicirao i organizirao 21.-22. travnja 2005.god., u Vukovaru.
Provođenje projekta financijski je podržano od veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi izrade i objavljivanja analize su:

  1. dati doprinos nastavku aktivnosti na podizanju javne svijesti o odredbama Aneksa G Ugovoru o pitanjima sukcesije,
  2. inicirati širu i konstruktivniju diskusiju između relevantnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini o praktičnoj primjeni odredaba Aneksa G,
  3. dati doprinos procesu konačnog rješavanja problematike izbjeglica i raseljenih osoba u Republici Hrvatskoj i regiji, koji je iniciran u siječnju 2005.god. potpisivanjem Sarajevske deklaracije o rješavanju izbjegličke problematike u regiji do kraja 2006.god.

> 3. ''Prema efikasnom pristupu pravima u upravnim postupcima''

Provođenje projekta započelo je 1. travnja 2006.god. i trajati će osam mjeseci, do 31. studenog 2006.god.
Provođenje projekta financijski je podržano od Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su doprinijeti efikasnijem pristupu pravima i rješavanju građanskih zahtjeva za ostvarivanje prava na obnovu, mirovinskih prava i prava na stambeno zbrinjavanje sukladno rokovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku te pružiti informacije i podići svijest o pravilima i procedurama rada državnih tijela uprave.

Osnovne projektne aktivnosti podrazumijevaju pružanje informacija o pravima i obvezama građana i tijela državne uprave u upravno-pravnim postupcima; pružanje usmenih i pismenih pravnih savjeta te ostalih vidova podrške građanima; praćenje, analiziranje i izvještavanje o radu ciljanih tijela državne uprave s naglaskom na poštovanje odredaba Zakona o općem upravnom postupku. 

Ciljani korisnici projekta su: interno raseljene osobe, izbjeglice, povratnici te domicilno stanovništvo u potrebi.

 >> Partnerski projekti

> 1. ‘’Southeast Europe: Diversity and Democracy Partnership Program – Promoting the Rights of Minorities and Enhancing Intercommunity Understanding’’

Program različitosti i demokracije u jugoistočnoj Europi je regionalni partnerski projekt čiji je nositelj međunarodna nevladina organizacija Minority Rights Group International (MRGI) s sjedištem u Londonu, Velika Britanija. Centar aktivno surađuje s MRGI od kraja 2001.godine. Centar je lokalni partner iz Hrvatske i aktivno sudjeluje u planiranju i provođenju aktivnosti programa na nacionalnoj i regionalnoj razini. Predstavnik Centra član je Savjetodavne grupe za provođenje programa. Trenutno se provodi druga faza ovog projekta, koja je započela krajem 2002.god. i traje do sredine 2006.god. Cilj programa je štititi i promovirati prava pripadnika nacionalnih / etničkih manjina u jugoistočnoj Europi kroz doprinos primjeni međunarodnih standarda i nacionalnih zakona, te poboljšati međuetničko razumijevanje. Osnovne aktivnosti u okviru programa su edukacija i jačanje kapaciteta partnerskih i drugih nevladinih i manjinskih organizacija u regiji; izrada i prijevod izvještaja, studija i  publikacija namijenjenih podizanju javne svijesti o standardima zaštite manjinskih prava i položaju manjinskih zajednica te zagovaranju prva manjina na svim razinama; aktivno sudjelovanje na relevantnim međunarodnim forumima i sl.

Primjeri aktivnosti koje je Centar realizirao u okviru programa:

  1. Izrada i objavljivanje publikacije '' Kratki vodič kroz manjinska prava '', 2003.god.;
  2. Sudjelovanje u izradi, prijevod i objavljivanje hrvatske verzije, distribucija i javno predstavljanje MRGI izvještaja '' Manjine u Hrvatskoj '', 2004.god.;
  3. Vođenje postupka izrade i distribucije Alternativnog izvještaja o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Hrvatskoj u razdoblju 1999.-2004., 2004.god.;
  4. Provođenje istraživanja i izrada mikro-studije o stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju kao pretpostavkama za održivost manjinskih povrataka u urbane centre u Hrvatskoj, 2005.god. te prijevod i objavljivanje hrvatske verzije, predstavljanje i distribucija studije u 2006.god.

> 2. Program: ''Promicanje europskih vrijednosti protiv rasizma i ksenofobije na lokanom i  regionalnom nivou''

Trogodišnji program Promicanje  europskih vrijednosti protiv rasizma i ksenofobije na lokanom i regionalnom nivou provodi Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Centar sudjeluje u realizaciji projekta kao organizacija članica Koalicije. Program se provodi u razdoblju 2005. – 2007.god. i financijski je podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Za više informacija o programu pogledati na www.lsc.hr.

> 3. Program: ''Prava manjina u praksi u jugoistočnoj Europi – Nacionalna strategija za Hrvatsku''

Program se realizira kao aktivnost Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava. Provedba programa započela je početkom 2005.god. i traje do kraja 2006.god.  Program se provodi u okviru zajedničke inicijative belgijske fondacije King Baudouin u partnerstvu s fondacijom Charles Stewart Mott i Soros fondacijama. Provedbu nacionalne komponente programa, nacionalne strategije za Hrvatsku, financijski podržava King Baudouin fondacija.

U ime Koalicije program su tijekom 2005.god. provodili i koordinirali Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara  i Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava iz Zagreba. U 2006. provedbu programa koordinira Centar za mir, Vukovar.

Osnovni je cilj ovog regionalnog programa podržati strategije usmjerene na omogućavanje intenzivnijeg uključivanja i sudjelovanja pripadnika etničkih manjina u svim oblastima javnog života u državama jugoistočne Europe, a imajući u vidu perspektive budućih europskih integracija. Program se paralelno provodi na nacionalnim razinama te regionalnoj i Europskoj.

Osnovni ciljevi nacionalne strategije za Hrvatsku su: pružiti podršku civilnom društvu u njegovu nastojanju da osigura djelotvornu primjenu pravnih standarda i mehanizama za ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina; osnažiti nevladine udruge i udruge nacionalnih manjina te ostale zainteresirane manjinske interesne grupe i pojedince da zastupaju interese svojih zajednica u razvoju javnih politika na lokalnoj i nacionalnoj  razini; poticati i podizati svijest lokalnih i nacionalnih vlasti te ostalih javnih institucija o potrebi sudjelovanja i zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu; pružiti mogućnosti za razmjenu informacija, mišljenja i iskustva na svim državnim razinama kako bi se razmotrile relevantne teme i promovirala pozitivna praksa ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina.

Aktivnosti predviđene nacionalnom strategijom uključuju organizaciju i provođenje seminara, javnih rasprava, informiranje, praćenje stanja i zagovaranje manjinskih prava te suradnju sa svim relevantnim društvenim subjektima.

Ključne aktivnosti realizirane u 2005.god. bile su:

  1. Seminar o mogućnostima zagovaranja provedbe međunarodnih i domaćih standarda zaštite prava manjina u Hrvatskoj, koji je održan u lipnju 2005.god. Sudionici seminara bili su predstavnici 10 manjinskih zajednica, 5 nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, predstavnica Ministarstva pravosuđa i Savjeta za nacionalne manjine. Predavači na seminaru bili su gđa.Mirjana Radaković i g.Ljubomir Mikić (članovi projektnog tima), g.Antii Korkeakivi (Vijeće Europe – tajništvo Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina), gđa.Sandra Horina (Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj), gđa.Antonija Petričušić ( Institut za međunarodne odnose, Zagreb ) i g.Siniša Tatalović (Ured predsjednika Republike Hrvatske),

 

  1. Okrugli stol ''Sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu i javnim poslovima u Republici Hrvatskoj s naglaskom na problematiku prikupljanja podataka o nacionalnoj/etničkoj pripadnosti'', koji je održan 11.studenog 2005.god. Okrugli stol organiziran je u suradnji s Misijom OESS-a u Republici Hrvatskoj. Sudionici okruglog stola, njih 27, bili su predstavnici manjinskih zastupnika u Hrvatskom Saboru, Ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova, Ureda predsjednika RH, Središnjeg državnog ureda za upravu, Savjeta za nacionalne manjine, Misije OESS-a u RH, nevladinih organizacija, organizacija i vijeća nacionalnih manjina te hrvatska predstavnica/stručnjakinja Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe.
  2. Okrugli stol ''Ostvarivanje prava na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u istočnoj Hrvatskoj'' održan u Vukovaru, 19.prosinca 2005.god. Sudionici okruglog stola, njih 32, bili su predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; Upravnog odjela za naobrazbu, kulturu i šport Vukovarsko-srijemske županije; Upravnog odjela za društvene djelatnosti Osječko-baranjske županije; Misije OESS u Republici Hrvatskoj; udruga i vijeća nacionalnih manjina; ravnatelji osnovnih i srednjih škola te nevladinih organizacija.

 

> 4. ''Regionalni program pravne pomoći – Podrška povratku izbjeglica i raseljenih osoba putem pružanja pravne pomoći'' – druga faza

Program se provodi pod okriljem Misije OESS-a u Srbiji i Crnoj Gori, uz sudjelovanje OESS-ovih misija u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovine te dvanaest partnerskih nevladinih organizacija iz sve tri države. Provedba druge faze programa započela je u siječnju 2006. i traje do kraja 2006.god. Centar za mir - Vukovar sudjeluje u provedbi programa kao partnerska organizacija, a predstavnik Centra je koordinator programa ispred nevladinih organizacija.

Osnovni cilj projekta je dati doprinos trajnom rješavanju problematike izbjeglica i raseljenih osoba u regiji sukladno odredbama Sarajevske deklaracije te, temeljem nje, izrađenim nacionalnim strategijama djelovanja u sve tri države. 

Osnovne aktivnosti programa su pružanje pravne pomoći osobama u potrebi; praćenje provedbe procesa povratka i lokalne integracije; prikupljanje podataka, analiziranje i izvještavanje o napretku i/ili preprekama u provedbi spomenutih procesa te davanje preporuka za promjene negativnih praksi.

> 5. Program ''Implementacija Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – Pravo na rad''

Program provodi Srpski Demokratski Forum (SDF) iz Zagreba. Cilj programa je istražiti zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu, javnim poduzećima i ustanovama kao i  ostalim javnim servisima koji se financiraju iz lokalnih budžeta. Centar za mir – Vukovar ima ulogu koordinatora istraživanja na području istočne Slavonije.
 
Centar za mir i SDF ovime nadograđuju uspješnu suradnju iz prethodnog razdoblja te smatraju da će koordinacijom i zajedničkim nastupom postići bolje rezultate u radu i ojačati svoje organizacije.

Informacije i rezultati provedbe projekta bit će dostupne na www.sdf.hr

Medijski projekti 2003. - 2005.

> Projekt: ''Etnos u Fokusu''

Projekt se realizirao u formi medijskog informativnog programa i pod različitim se nazivima provodio od 2003.god. Centar je projekt realizirao u suradnji s lokalnim radio postajama i uz financijsku podršku Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj. Projekt je usko povezan s realizacijom trajnog programa ''Centar za podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, direktnu pomoć i demokratizaciju'' i ostalim aktivnostima Centra.

U 2003.god. projekt je realiziran putem dva potprojekta: ''ETNOS'', s ciljem podizanja javne svijesti o položaju pripadnika nacionalnih manjina i manjinskih zajednica, te ''Informativna podrška raseljenim osobama na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije'', s ciljem davanja doprinosa rješavanju raseljeničke problematike. Projekti su realizirani u razdoblju rujan – prosinac 2003.god.u suradnji s četiri lokalne radio stanice iz tri županije: Radio Dunav iz Vukovara, Radio Borovo iz Borova, Radio Banska kosa iz Belog Manastira i Radio Brod iz Slavonskog Broda. Ukupno su proizvedene 24 radio emisije, koje su (re)emitirane 120 puta.

U 2004.god. projekt je realiziran pod nazivom: '' Medijski program podrške za povratak i integraciju ''.
Cilj projekta bio je senzibilizirati širu javnost o problemima i temama vezanim za nacionalne manjine i izbjeglice/raseljene osobe/povratnike/naseljenike i doprinijeti njihovoj punoj integraciji putem pružanja aktualnih informacija o temama od njihovog interesa putem lokalnih elektroničkih medija (radio stanica). Projekt je realiziran u razdoblju lipanj – prosinac 2003.god. u suradnji sa sedam lokalnih radio stanice iz pet županija: Radio Dunav iz Vukovara, Radio Borovo iz Borova, Radio Banska kosa iz Belog Manastira, Radio Brod iz Slavonskog Broda, Gradski radio Osijek iz Osijeka, Radio Sisak iz Siska i Hrvatski radio Karlovac iz Karlovca. Ukupno je proizvedeno 20 radio emisija, koje su (re)emitirane 160 puta.

U 2003. i 2004.god. osigurana je slušanost programa za 300.000, odnosno 500.000 potencijalnih slušatelja, a u emisijama su sudjelovali predstavnici nevladinih organizacija, manjinskih organizacija i vijeća, lokalnih i regionalnih samouprava, institucija na državnoj razini, saborskih zastupnika, medija, građana i međunarodnih organizacija. Budući da su provedena istraživanja, evaluacija i povratne informacije na realizirane projekte bile vrlo pozitivne, Misija OESS je odlučila podržati realizaciju projekta i u 2005.god.

U 2005.god. projekt je realiziran u razdoblju kolovoz - prosinac pod nazivom '' ETNOS u FOKUSU '' i uz sudjelovanje deset radio stanica iz sedam županija: Radio Dunav iz Vukovara, Radio Borovo iz Borova, Radio Banska kosa iz Belog Manastira, Radio Brod iz Slavonskog Broda, Gradski radio Osijek iz Osijeka, Radio Sisak iz Siska i Hrvatski radio Karlovac iz Karlovca, Pitomi radio iz Pitomače, Hrvatski radio Nova Gradiška iz Nove Gradiške i Otočni radio Kornati iz Šibenika.